.

مسعود اخلاقی

مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای گروه مکانیک

طراحی سایت       mas.akhlaghi@gmail.com

این سایت به منظور کمک به مراجعین محترم طراحی و اجرا گشته است