شروع دوره آموزشی برق ساختمان

 

اولین جلسه برق ساختمان روز سه شنبه ۵ شهریور در مركز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری توسط آقای مهندس یوسف  نصرالهی برگزار می گردد. افرادی که از طریق پورتال سازمان ثبت نام نموده اند یا در سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری پیش ثبت نام انجام داده اند لطفا راس ساعت ۸:۳۰ در كارگاه برق حضور داشته باشند.عدم حضور به منزله انصراف می باشد.
آدرس : اتوبان رجایی – سه راه ترانسفو خیابان انبار نفت – مركز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری- ۵۵۲۲۴۹۷۴