شروع دوره آموزشی آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات MT

اولین جلسه آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات MT روز سه شنبه ۵ شهریور در مركز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری توسط آقای مهندس وحید ابوطالبی برگزار می گردد. افرادی که از طریق پورتال سازمان ثبت نام نموده اند یا در سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری پیش ثبت نام انجام داده اند لطفا راس ساعت ۸:۳۰ در كارگاه جوشكاری حضور داشته باشند.عدم حضور به منزله انصراف می باشد.
آدرس : اتوبان رجایی – سه راه ترانسفو خیابان انبار نفت – مركز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری- ۵۵۲۲۴۹۷۴

reytvto.ir