دوره آموزشی کارور plc درجه ۲

افرادی که در سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری برای حرفه کارور plc درجه ۲ پیش ثبت نام انجام داده اند و یا پیامک مرکز را دریافت نموده اند  برای ثبت نام نهایی به پورتال سازمان به آدرس portaltvto.ir  مراجعه نمایند.