حسابداری

23 / دسامبر / 2019 مسئول آزمون

زمانبندی حرفه حسابداری نیمه اول آذر ماه ۱۳۹۸ + مجدد دیروز (98/10/01 ) در سایت بارگذاری گردید.

نقاشی- خیاطی

18 / دسامبر / 2019 مسئول آزمون

زمانبندی حرفه های نقاشی و خیاطی نیمه اول آذر ماه 1398 در سایت بارگذاری گردید.(لیست ها از واحد آزمون تحویل گرفته شود)